Ontwikkeling duurzaam toekomstperspectief en realisatie Nationaal Natuur Netwerk Dijkland

Doel

In het gebied NNN Dijkland willen we de natuurdoelstellingen zowel kwalitatief als kwantitatief realiseren en samen met de boeren komen tot een optimalisatie van het weidevogelbeheer.

Achtergrond

Kansen voor verbetering van het leefgebied van weidevogels liggen in de beoogde uitbreiding van het natuurlijk beheerde areaal extensief grasland ten koste van ‘regulier’ agrarisch gebruik. Dit biedt de mogelijkheid om in het hele gebied tot een stabiel hoog waterpeil en een verbeterde waterkwaliteit te komen. Ook biedt het kansen voor ontwikkeling van bloemrijke waarden. Daarnaast kan lokaal de openheid van het gebied worden hersteld ten koste van sommige opgaande beplanting met beperkte ecologische meerwaarde. 

Stand van zaken

Recreatieschap Spaarnwoude heeft met het regiebureau NNN van de provincie Noord-Holland de handen ineengeslagen om tot een projectaanpak te komen voor het vervolg. De projectleider voert tot de zomer 2022 gesprekken met de betrokken partijen, waaronder de boeren. 

Stappenplan

  • Verzamelen en bundelen van informatie, organiseren werksessies ecologie, gebiedsbezoeken en keukentafelgesprekken met boeren. ✓ 
  • Verwerken informatie (ruimtelijke, beheers-, functionele, programmatische interventies) op structuurkaart. ✓ 
  • Presenteren bevindingen aan alle boeren uit het gebied. ✓ 
  • Voeren van keukentafelgesprekken met grondgebruikers (pachters) tbv uitwerking ecologische doelen en ruimtelijke/recreatieve wensen op kavelniveau. ✓ 
  • Uitwerken concept visie-/ ambitiekaart waarin de opgave en de oplossingen voor de natuur, recreatie en boerenbedrijven in samenhang zijn beschreven. ✓ 
  • December 2021: Presenteren projectplan aan stakeholders en initiatiefnemers. ✓ 
  • Januari 2022 t/m voorjaar 2023: Projectdoorstart waarbij de wensen van de boeren, de provincie Noord-Holland en Recreatieschap Spaarnwoude worden verzameld en samengebracht tot een integrale gebiedsvisie. 

Contactpersoon

Elise Bos Eyssen
Programma manager
eboseyssen@recreatienoordholland.nl
06 13780519


Meer projecten