Zonneweide Schoteroog

Publicatiedatum: 23 januari 2023

Om invulling te geven aan de RES én de ambitie van de gemeente Haarlem, heeft NV Afvalzorg een plan voor een zonneweide op Schoteroog.

Het recreatiegebied Schoteroog ligt tussen het bedrijventerrein Waarderpolder en de mooie Nel in Haarlem. Vanaf 2014 is het Recreatieschap Spaarnwoude beheerder van het gebied.

Initiatief zonneweide Schoteroog
Afvalzorg heeft het recreatieschap gevraagd om samen te werken aan een ontwerp voor de zonneweide. Het recreatieschap staat positief tegenover het feit dat de zonneweide in het recreatiegebied komt met als uitgangspunt dat natuur en recreatie in balans blijven: dat er genoeg ruimte blijft voor de natuur én om te recreëren. Ook technische en ecologische kaders zijn meegegeven zodat het ontwerp in het landschap past. Na veelvuldig in gesprek te zijn geweest met de omgeving ligt er een definitief plan klaar voor de zonneweide van 2 hectare groot. Naar verwachting zal in 2024 de zonneweide worden aangelegd. 

Groene energie samen met recreatie en natuur 
De zonnepanelen komen op de hellingen aan de zuid- en westzijde van Schoteroog, waar je nu niet kan komen, dit deel is begroeid met braamstruiken. Het recreatiegedeelte blijft ongemoeid en alle bestaande paden blijven bestaan. Afvalzorg heeft in samenwerking met verschillende adviesbureaus mogelijkheden onderzocht om de natuur op Schoteroog te behouden of indien mogelijk te bevorderen. Er is een landschappelijk inpassingsplan en een ecologisch onderzoek opgesteld. Zoveel mogelijk van het bestaande struweel zal worden verplaatst naar een andere plek. 

Regionale Energie Transitie (RES) - zoekgebied Schoteroog
Vanuit het klimaatakkoord ligt de opgaaf om een strategie te ontwikkelen voor de grootschalige opwekking van duurzame energie. Gemeenten en provincies hebben van het Rijk de opgave gekregen om een regionale energiestrategie te ontwikkelen. Hiervoor is Nederland in energieregio’s opgedeeld. Provincies en gemeenten werken samen aan een RES. In de zijn zoekgebieden opgenomen waar kansen worden gezien voor duurzame energie. Het gebied Schoteroog is een projectgebied binnen de RES. Naast initiatieven, zoals zon op daken en parkeerterreinen, blijkt Schoteroog met een duurzaam karakter geschikt. 

Het recreatieschap kan op lokale schaal een bijdrage leveren aan de uitkomsten van de RES. Bijvoorbeeld door gebieden geschikt te maken voor waterberging voor piekopvang, aanleg (herstel) van laagveen en bospercelen (CO2-reductie), stimuleren van duurzame en circulaire landbouw en zoekgebieden voor zonne- en windenergie te definiëren. (Uit de visie Spaarnwoude Park 2040)

Het duurzame karakter van Schoteroog
Ooit was Schoteroog een oude gemeentelijke stortplaats. Afvalzorg heeft de locatie gesaneerd, veilig afgewerkt en heringericht tot een recreatiegebied. Sinds 2012 wordt het aangelegde stortgastontrekkingsssysteem toegepast en opgewerkt tot Groen Gas. In 2021 is overleg gestart met alle betrokkenen over de plannen voor een zonneweide op Schoteroog van 5 hectare, waarna uiteindelijk het plan is ingeslinkt tot een zonneweide van 2 hectare.  Ook liggen er plannen bij de gemeente Haarlem om de windmolens te vervangen.

Heb je verder nog vragen met betrekking tot de zonneweide bij Schoteroog? Kijk dan even op de website van Afvalzorg.  


Meer nieuws