Herontwikkeling Fort benoorden Spaarndam en munitiecomplex

Doel

Samen met de omgeving willen we Fort benoorden Spaarndam met het munitiebos een nieuwe toekomst geven waarin we de cultuurwaarden behouden en de toegankelijkheid vergroten.

Achtergrond

Door de ligging en hoeveelheid en diversiteit aan historische schilderingen en tekeningen in het Fort benoorden Spaarndam en de vele verschillende bouwwerken en gebouwen in het voormalige munitiecomplex is dit een uniek gebied binnen de Stelling van Amsterdam. Het recreatieschap, beheerder van het fort en omgeving, besteedt jaarlijks circa 50.000,- euro aan beheer, onderhoud en noodmaatregelen rondom het fort. Vrijwilligers dragen bij aan het onderhoud en organiseren zo nu en dan een open dag, maar er is behoefte aan een meer structurele oplossing zodat de locatie door veel meer mensen kan worden beleefd. Het recreatieschap geeft hiermee invulling aan de uitvoering van het provinciaal beleid t.a.v. Stelling van Amsterdam.

Provincie Noord-Holland maakte in samenwerking met recreatieschap Spaarnwoude een filmpje, waarin projectleider Alex Rohof een toelichting geeft op onze opgave en aanpak. 

Stand van zaken

Het participatieproces Het Benoorden is medio augustus 2020 gestart. Belangstellenden konden deelnemen aan de open dag op 29 augustus en tot 13 september input leveren op het platform www.hetbenoordenspaarndam.nl. Daarnaast zijn er interviews met belangenpartijen gehouden en is een maatschappelijke adviescommissie (MAC) ingesteld. De informatie is verwerkt in een Witboek dat is besproken met de maatschappelijke adviescommissie, waarin verschillende belangenpartijen zijn vertegenwoordigd. Het bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude heeft het Witboek in de bestuursvergadering van 17 december 2020 vastgesteld. 

Vanaf april 2021 is gewerkt aan het opstellen van een Bidbook. Geinteresseerden hebben suggesties kunnen aanleveren via het platform www.hetbenoorden.nl en de gelijknamige facebookpagina. Ook heeft er een dialoogsessie met de maatschappelijke adviescommissie (MAC) plaatsgevonden waarin input is opgehaald. Het Bidbook is in het najaar 2021 vastgestld door het bestuur van het recreatieschap.

De wervingscampagne voor een geschikte partij is gestart op 14 februari 2022. Partijen konden globale plannen indienen tot 1 mei. Na terugkoppeling van de projectleiding op deze plannen hebben zij de komende maanden de tijd een definitief plan uit te werken. Deadline hiervoor staat op 31 juli.

Stappenplan

De herbestemming van Fort benoorden Spaarndam en het nabijgeleden muniticomplex vindt in een aantal stappen plaats. 

  • Juni-oktober 2020: fase 1 Opststellen Witboek  
  • Oktober-december 2020: Vaststellen Witboek  
  • Januari-augustus 2021: fase 2 Opstellen Bidbook  
  • Sept-dec 2021: Vaststellen Bidbook 
  • Februari 2022: Start wervingscampagne 
  • Mei t/ juli 2022: Partijen werken ingediende globale plannen uit in definitieve plannen
  • December 2022: Besluitvorming bestuur Recreatieschap Spaarnwoude over voorkeurskandidaat

Wil je meedenken?

Wil je meer weten over de herontwikkeling van Fort benoorden Spaarndam en het bijbehorende munitiebos? Kijk dan op het platform www.hetbenoorden.nl

Meer informatie

De volledige beschrijving van het participatieproces met bijbehorende documenten vind je op www.hetbenoorden.nl

Contactpersoon

Alex Rohof
projectleider Recreatie Noord-Holland
arohof@recreatienoordholland.nl
06 50478291


Meer projecten