Tuureluur foto Joke Huijser Spekken

Imponeervluchten en uitsloverij, lente voor de weidevogels!

Publicatiedatum: 6 maart 2024

Het is nergens voor nodig om de wereld rond te reizen voor bijzondere vogelgebieden, In Spaarnwoude Park liggen unieke vogelrijke gebieden.

Het Landje van Gruijters samen met Dijkland in Spaarndam/Haarlem en Haarlemmermeer, de Hekslootpolder in Haarlem en in de Groene Weelde vlakbij de Big Spotters Hill zitten vaak broedende paartjes.

In deze gebieden waar veel partijen zich samen vrijwillig inzetten om het zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor weidevogels. En daarmee de terugloop in het aantal weidevogels een halt toe te roepen en de bij weidevogels populaire rust- en broedplaats in stand te houden.

In het voorjaar komen weidevogels in het plas-dras gebied van Landje van Gruijters rusten, om vervolgens in Dijkland te broeden. Daarmee is het in de regio een van de laatste gebieden die door weidevogels als broedplaats gebruikt wordt, wat de noodzaak heel zorgvuldig met dit natuurgebied om te gaan alleen maar groter maakt. In de Hekslootpolder zet de vereniging “Behoud de Hekslootpolder” zich in voor de instandhouding van de Hekslootpolder als open landschap met behoud en zo mogelijk verbetering van de milieu- ecologische waarden.

Nauwe samenwerking vogelbeschermers en boeren
Vogelbeschermers en lokale boeren werken nauw samen voor het behoud van deze gunstige rust- en broedplekken voor weidevogels als de grutto, tureluur, kievit en scholekster. Het Recreatieschap Spaarnwoude, de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, Vrijwilligersgroep Spaarnwoude en Vereniging Behoud de Hekslootpolder, het Collectief Noord-Holland Zuid voor boeren en de Provincie Noord-Holland spelen hierin een belangrijke rol.

Speciale planning voor het broedseizoen
De boeren houden niet alleen rekening met het maaien, ook de timing van het bemesten is van belang. Zo kunnen de vogels in alle rust hun nesten maken en eieren leggen. Al kan dit niet altijd volgens planning plaatsvinden, een en ander is ook zeer afhankelijk van de weersomstandigheden.

Genieten van bijzondere stukje natuur
Al met al worden er op diverse fronten veel inspanningen verricht voor het behoud van de weidevogels én de verbetering van hun leefsituatie in Spaarnwoude Park. Waar het weer een lastig te beïnvloeden factor is, hebben de betrokken partijen ook extra aandacht voor een ander groot risico voor de vogels: de vos. Zo wordt er om een groot deel van de Hekslootpolder een vossenraster geplaatst: een schrikdraad om de vossen buiten dit weidevogelgebied te houden.

Soms moet de hond aan de lijn
Kom vooral een kijkje nemen en genieten van dit bijzonder stukje natuur, maar blijf op het pad en houd honden aangelijnd. Broedende weidevogels zijn zeer gevoelig voor onrust en om hen niet te verstoren is het belangrijk dat honden kort aangelijnd blijven.

Imponeervluchten
Weidevogels zijn prachtig om te bekijken, vooral in deze tijd van het jaar. De imponeervluchten die de vogels maken zijn volstrekt uniek te noemen. Door de mooie geluiden die ze hierbij maken, waar weidevogels in veel gevallen ook hun naam aan te danken hebben (zoals de grutto, kievit en tureluur). Maar ook door de uitsloverige manier van vliegen, waarbij ze zorgen dat de contrastrijke delen van hun veren goed zichtbaar zijn. De weidevogels bakenen op deze bijzondere manier hun territorium of nestplaats af, proberen vrouwtjes aan te trekken en andere mannetjes juist af te schrikken.

Bebording weidevogels 
Kijk bij een bezoek aan Spaarnwoude in de omgeving van Dijkland eens uit naar de geplaatste weidevogelbebording. Lees meer over het uiterlijk en gedrag van de grutto, kievit, tureluur en scholekster en probeer de weidevogels vervolgens in dit unieke gebied te spotten! De Haarlemmerliedetocht, de blauwe route van het Wandelnetwerk Noord-Holland is een stevige tocht door het weidevogellandschap.

2020 lessenaar dijkland // lessenaar_bord_kievit_dijkland.jpg (59 K)

2020 Scholekster pul // scholekster_pul.jpg (33 K)


Meer nieuws